TEAM


Rhonda Nes Lothe

Rhonda er 38 år og er gift med Hallvard, og sammen har de 2 barn, Håvard (7) og Veslemøy (5). Rhonda har bakgrunn som lærer og har mange års erfaring fra ungdomsskolen. Rhonda er også utdannet lektor i IKT i læring, og har etterutdanning i veiledningspedagogikk. Rhonda brenner for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen, og jobber daglig med å finne gode metoder for å lære språk i teknologirike klasserom.

Hilde Vikse

Hilde er 41 år og er gift med Bjørn Egil, og sammen har de 2 gutter, Thomas (14) og Benjamin (10). Hilde har bakgrunn som sykepleier og har mange års erfaring fra helsevesenet. Hilde er også utdannet lektor i engelsk og fransk og har etterutdanning i norsk som andrespråk. Hilde brenner for hvordan språk læres og jobber daglig med å finne gode metoder til begrepsforståelse og utvikling av språkkompetanse. 

 PROXI AS

proxi kom til verden høsten 2018, og ble etablert som bedrift på nyåret i 2019. Bakgrunnen for at vi valgte å starte vår egen bedrift er fordi vi erfarer at mange minoritetsspråklige elever og faglig svake elever strever med å bestå yrkesfagene. Elevene har liten tid til å lære seg fagspråket som er nødvendig for å bestå praksisperioden, og for klare å gjennomføre teoretiske oppgaver knyttet til praksis på skolen. Da blir det vanskelig å få læreplass og innpass på arbeidsmarkedet.

Videregående opplæring skal sikre fremtidens arbeidskraft. Derfor handler hverdagen vår om å få elevene til å lære mest mulig slik at de fullfører og består yrkesfag. Vi stiller spørsmål ved om vi gir elevene den mest nødvendige norskopplæringen når forskning viser at kun 58% av de minoritetsspråklige yrkesfagelevene får læreplass? (Musavi & Alnes, 2018) Når disse elevene ikke klarer skolen mister samfunnet verdifulle ressurser.

proxi læringsressurser vil gi elever tilpasset opplæring som er kontinuerlig, oversiktlig og kvalitetssikret. Arbeidet med fagspråket kan foregå hvor som helst og når som helst, både på skolen, i praksis og hjemme.

Vi har fokus på yrkesfagord og begreper i læringsressursene våre fordi det å lære et nytt fag innebærer å lære nye ord (Golden, 2014). Ordforrådet i skolefagene er ofte svært ulikt fra hverdagsspråket. Så selv om elevene kan ha et godt hverdagsspråk, kan de likevel trenge mye tid på å lære seg ord og begrep i skolefagene (NAFO, 2019). En god måte å jobbe med ordforrådet på er å bruke varierte undervisningsmetoder og å gjøre ordforrådsarbeidet så konkret som mulig. Det er viktig at ordene blir satt i sammenheng med konteksten de brukes i og at ordforrådslæringen er langvarig og systematisk. Dette mener vi proxi læringsressurser vil legge til rette for.

Vi ser også at våre produkter har overføringsverdi til andre områder. Læringsressursene våre kan lett tilpasses  til lærlinger, nyansatte i bedrifter (minoritetsspråklige først og fremst), opplæringskontor og andre utdanningsinstitusjoner og offentlige instanser der en ser et behov for bedre opplæring i fagspråk. proxi læringsressurser vil kunne gi en god innsikt i hvilket fagspråk som kreves i yrket, være et effektivt verktøy i språklæringen og skape en mulighet for å kvalitetssikre opplæringen av de ordene og begrepene som arbeiderne må kunne.

Det finnes i dag ingen ressurser som er laget for minoritetsspråklige elever, lærlinger og arbeidere som er direkte knyttet til de ulike yrkesfagene med fokus på praktiske og abstrakte ord i programfagene. proxi læringsressurser er også innovative fordi de knytter yrkesfagspråket og norskopplæringen tettere sammen. De varierte arbeidsmetodene, den praktiske utformingen og den moderne designen vil gjøre produktene attraktive å bruke og vil være støtte til mestring og læring i yrkesfagene.